Disclaimer

Deze website bevat rubrieken die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door bevoegde gebruikers en biedt toegang tot algemene informatie met betrekking tot de producten en diensten van OneLife en tot vertrouwelijke informatie over de cliënten. Het gebruikersnummer en het paswoord (hierna de “gebruikerscodes” genoemd) zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De bevoegde gebruiker verbindt zich ertoe om de gebruikerscodes niet mee te delen aan een derde partij en om alle gegevens met betrekking tot cliënten en/of polissen absoluut vertrouwelijk te houden. De bevoegde gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat hij of zij aansprakelijk kan worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van fraude in verband met of misbruik van de vertrouwelijke gegevens en verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke gegevens te behandelen zoals bepaald in artikel 300 van de Luxemburgse wet van 7 december 2015 inzake de verzekeringssector (beroepsgeheim). De bevoegde gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat elke inbreuk op artikel 300 beschouwd zal worden als een strafbaar feit en aanleiding kan geven tot de sancties bepaald in artikel 458 van het Luxemburgs Strafwetboek. In het geval dat de bevoegde gebruiker misbruik van zijn/haar account op de site zou vaststellen of vermoeden, of indien hij/zij een van zijn/haar gebruikerscodes zou verliezen of vermoedt dat een derde partij één van zijn/haar gebruikerscodes heeft of zou kunnen verkregen hebben, door diefstal of op een andere wijze, dan zal de bevoegde gebruiker de verzekeraar hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, per telefoon, fax of e-mail De bevoegde gebruiker wordt vriendelijk herinnerd aan zijn verplichting om de bestaande en getekende “Toegangsovereenkomst tot de beveiligde website” na te leven, alsook alle latere wijzigingen hiervan.

Laat geen voorwaarden zien bij de volgende login